Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Value Republic zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Value Republic niet bindend, tenzij Value Republic zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

2. Prijs en uitvoeringstermijn Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, vormen ten aanzien van Value Republic geen resultaatsverbintenis doch enkel een middelenverbintenis en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding bij overschrijding, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen en na aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

3. Klachten Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

4. Betalingsvoorwaarden Al onze facturen zijn betaalbaar 7 dagen net na factuurdatum te Bazel, Reigerslaan 22, tenzij een andere vervaldag schriftelijk wordt overeengekomen. De klant die in gebreke blijft deze facturen te betalen op de vervaldag dient behalve de hoofdsom, verwijlinteresten a rato van 1% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met voor dit laatste een minimum van 100,00€. Deze interesten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Wat betreft de interesten, wordt iedere begonnen maand voor een volledige maand gerekend.

5. Contract In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade door ons geleden groter is dan 30%.

6. Betwistingen In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. toepassing.

7. Retouren Bij uw zending versturen wij een retourformulier. Indien een ontvangen product niet naar wens is kunt u op dit formulier ,binnen 14 dagen na ontvangst van goederen, aangeven of u een ander product wenst te ontvangen of dat u een credit wilt op uw bestelling. Het formulier dient binnen 14 dagen te worden teruggestuurd, vanaf levering van goederen. Indien u gekozen heeft voor een creditering vergoeden wij kostenloos alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten die door Value Republic in rekening gebracht zijn voor het geretourneerde product, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u de herroeping meldt. Retourkosten zijn ten alle tijden voor eigen rekening.

8. Alle wettelijke garantie voorwaarden zijn van toepassing.

9. Privacy Policy. Als je bij ons bestelt, zowel online als in onze shop dan hebben we bepaalde gegevens van je nodig. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde gegevens te waarborgen. Als je bij ons online of in onze shop een product koopt hebben we natuurlijk wat gegevens van je nodig om te verwerken in onze administratie. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor het sturen van een factuur, maken van een afspraak in onze werkplaats of bij het maken van een bestelling. We vermelden je adres en woonplaats op je factuur en gebruiken dit ook als bezorgadres. Deze gegevens kunnen achteraf niet meer aangepast worden. We vragen je telefoonnummer om je te kunnen bellen over de kosten en je een sms te sturen als je fiets klaar is. Of bijvoorbeeld bij het bestellen van een fiets, dan contacteert de bezorger je over het tijdvak wanneer je fiets geleverd gaat worden. We bellen je natuurlijk alleen als dat echt niet anders kan.

Betaalgegevens en factuur
Voor al onze betalingen maken we gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Je wilt natuurlijk niet dat deze gegevens op straat komen te liggen. Als je per overboeking betaalt dan worden je gegevens in onze administratie opgeslagen en aan je bestelling gekoppeld. Zodat we weten welke bestelling er precies betaald is. Maak je je toch zorgen over je privacy, stuur ons gerust een email op info@fietsmijn.com

Copyright © 2019 Fietsmijn Website door: Cees & Co Algemene voorwaarden